Câu nào đúng?

A.

Tính oxi hoá của Ag+ > Cu2+ > Fe3+ > Ni2+ > Fe2+.

B.

Tính khử của K > Mg > Zn > Ni > Fe > Hg.

C.

Tính khử của Al > Fe2+ > Pb > Cu > Fe3+ > Ag.

D.

Tính oxi hoá của Hg2+ > Fe3+ > Pb2+ > Fe2+ > Zn2+.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tính oxi hoá của Hg2+ > Fe3+ > Pb2+ > Fe2+ > Zn2+.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...