Câu khẳng định nào sau đây không chính xác về đột biến trung tính?

A.

Một alen nào đó có thể trung tính trong môi trường này nhưng trong môi trường khác thì không.

B.

Mặc dù xảy ra đột biến nhưng chức năng của các prôtêin vẫn không đổi.

C.

Các đột biến trung tính di truyền được và là nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên. 

D.

Các đột biến trung tính không chịu tác động của chọn lọc tự nhiên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các đột biến trung tính di truyền được và là nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...