Cấu hình electron hóa trị của nguyên tử X là 3d54s1. Trong bảng tuần hoàn X nằm ở :

A. Chu kì 4, nhóm VIB
B. Chu kì 4, nhóm IA
C. Chu kì 4, nhóm VIA
D. Chu kì 4, nhóm VIB
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...