Cấu hình electron của nguyên tử Fe là:

A.

[Ar]3d54s24p2.

B.

[Ar]3d8.

C.

[Ar]3d64s2.

D.

[Ar]4s23d6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

[Ar]3d64s2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...