Cấu hình e của ion Fe2+ là:

A.

[Ar]3d64s2.

B.

[Ar]3d6.

C.

[Ar]3d54s1.

D.

[Ar]3d44s2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cấu hình nguyên tố sắt img1 

img2 

img3 có cấu hình: img4  

Vậy đáp án đúng là B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...