Cấu hình của nguyên tử sau biểu diễn bằng ô lượng tử. Thông tin nào không đúng khi nói về cấu hình đã cho ? 1s2 2s2 2p3

A. Nguyên tử có 7 electron.
B. Lớp ngoài cùng có 3 electron.
C. Nguyên tử có 3 electron độc thân.
D. Nguyên tử có 2 lớp electron.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...