Catốt của một tế bào quang điện có công thoát A = 3,5 (eV).

Cho biết h = 6,625.10-34 (Js); e.=1,6.10-19 (C).

Khi chiếu vào catốt một bức xạ có bước sóng λ = 0,25 (μm) thì hiệu điện thế cần đặt vào giữa anốt và catốt để làm triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện là:

A.

- 1,47 (V).

B.

- 14,7 (V).

C.

- 0,147 (V).

D.

- 2,94 (V).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...