Cation R+ có cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng 2p6. Vị trí R trong bảng tuần hoàn là :

A. Chu kì 3, nhóm VIA
B. Chu kì 3, nhóm IA
C. Chu kì 2, nhóm VIIIA
D. Chu kì 2, nhóm VIIA
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...