Cation R+ có cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng 2p6. Vị trí R trong bảng tuần hoàn là :

A. Chu kì 3, nhóm VIA
B. Chu kì 3, nhóm IA
C. Chu kì 2, nhóm VIIIA
D. Chu kì 2, nhóm VIIA
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...