Cặp tia nào sau đây không bị lệch trong điện trường và từ trường?

A. Tia $\beta $ và tia Rơnghen.
B. Tia $\alpha $ và tia $\beta $.
C. Tia $\gamma $ và tia $\beta $.
D. Tia $\gamma $ và tia Rơnghen.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...