Cặp tia nào sau đây không bị lệch trong điện trường và từ trường?

A. Tia $\beta $ và tia Rơnghen.
B. Tia $\alpha $ và tia $\beta $.
C. Tia $\gamma $ và tia $\beta $.
D. Tia $\gamma $ và tia Rơnghen.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...