Cặp số (x ; y) nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình ?

A.

(9 ; 2)

B.

(18 ; 1)

C.

(1 ; 18)

D.

(16 ; 2)

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...