Cặp số (x ; y) nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình ?

A.

(9 ; 2)

B.

(18 ; 1)

C.

(1 ; 18)

D.

(16 ; 2)

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Điều kiện: x > 0 ; y > 0.

Biến đổi hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương:

Trong các cặp số đã cho, chỉ có cặp số (18 ; 1) là nghiệm của hệ đã cho.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...