Cặp pin điện Fe-Cu có suất điện động chuẩn  = +0,78 (V). Biết thế điện cực chuẩn của cặp Fe2+/Fe là = −0,44 (V). Thế điện cực chuẩn của cặp Cu2+/Cu là:

A.

-0,34 V.

B.

+0,34 V.

C.

+1,22 V.

D.

-1,22 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

+0,34 V.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...