Cặp phép lai nào sau đây được gọi là lai thuận nghịch?

A.

P: AaBb x aabb và P: Aabb x aaBb.

B.

P: Aa x aa và P: aa x AA.

C.

P: XAXA x XaY và P: XaXa x XAY.

D.

P: XAXA x XaY và P: XAXa x XAY.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

P: XAXA x XaY và P: XaXa x XAY.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...