Cặp mặt phẳng nào sau đây song song với nhau?

A.

(P): 2x - y + z - 5 = 0 , (Q): -4x + 2y - 2z + 10 = 0

B.

(R): x - y + z - 3 = 0 , (S): 2x - 2y + 2z + 6 = 0

C.

D.

(X): 3x - y + 2z - 3 = 0 , (Y): 6z - 2y - 6 = 0

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...