Cặp dung dịch nào sau đây có khả năng hòa tan được Cu(OH)2?

A.

Glucozơ và ancol etylic.

B.

Anđehit axetic và glixerol.

C.

Axit axetic và saccarozơ.

D.

Glixerol và propan-1,3-điol.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...