Cặp dung dịch nào sau đây có khả năng hòa tan được Cu(OH)2?

A.

Glucozơ và ancol etylic.

B.

Anđehit axetic và glixerol.

C.

Axit axetic và saccarozơ.

D.

Glixerol và propan-1,3-điol.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...