Cặp công thức hóa học nào sau đây ứng với công thức đơn giản?

A.

CO2 và CO.

B.

C2H2 và C2H4.

C.

C6H6 và C2H2.

D.

NO2 và N2O4.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...