Cặp chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau?

A.

Glucozơ và fructozơ.

B.

Saccarozơ và mantozơ.

C.

Tinh bột và xenlulozơ.

D.

Vinylaxetat và metylacrilat.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...