Cặp chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau?

A.

Glucozơ và fructozơ.

B.

Saccarozơ và mantozơ.

C.

Tinh bột và xenlulozơ.

D.

Vinylaxetat và metylacrilat.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tinh bột và xenlulozơ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...