Cặp bố mẹ đem lai có kiểu gen Ab/aB Dd x Ab/aB Dd . Cho biết, mỗi gen quy định một tính trạng, tính trội là trội hoàn toàn, mọi diễn biến của nhiễm sắc thể trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái là hoàn toàn giống nhau. Kết quả nào dưới đây phù hợp với tỉ lệ kiểu hình lặn 3 tính trạng ở đời con?

A.

1.5625%.

B.

l,6525%

C.

1,125%.

D.

2,25%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Lời giải

Để đời con có kiểu hình lặn 3 tính trạng ở đời con là => Bố mẹ đem lai có xảy ra hoán vị gen tạo giao tử ab

Ta có gọi tần số hoán vị gen là 2x thì ta có ab = x

Xét phép lai Dd x Dd =>1/4 dd

Xét phép lai Ab/aB x Ab/aB => ab/ ab = x2 , ab/ ab dd = x2 : 4  Thay các đáp án trong đề bài vào ta có

Với đáp án A : x2 : 4 = 1.5625%. => x2 = (1.5625%. x 4 ): 100 = 1: 16 = 1/4 x 1/4 ð X = 0.25 ( thỏa mãn )

ð Với đáp án B : x2 : 4 = l,6525% => x2 = (l,6525% x 4) : 100 ( không phải là một số chính phương => không thỏa mãn

ð Với đáp án C : x2 : 4 = l,125% => x2 = (l,125% x 4) : 100 ( không phải là một số chính phương => không thỏa mãn

ð Với đáp án D : x2 : 4 = 1.5625%. => x2 = (2.25%. x 4 ): 100 = 0.09 => x = 0.3 > 0.25 ( giao tử liên kết – không thoả mãn ) 

Vậy đáp án là A 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...