Cặp bất phương trình nào sau đây không tương đương?

A.

  img1 và img2.         

B.

 img1 và img2

C.

 img1 và img2         

D.

 img1 và img2

Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...