Cao su lưu hoá chứa 2% lưu huỳnh. Giả sử S trong cao su lưu hóa tồn tại dưới dạng cầu nối đisunfua (-S-S-) bằng cách thay thế các nguyên tử H trong nhóm nguyên tử metylen trong mạch cao su. Số mắt xích trung bình của isopren có trong một cầu nối đisunfua là:

A.

42.

B.

24.

C.

46.

D.

48.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

46.

Gọi n là số mắt xich trung bình. Khi đó ta có:

     C5nH8n         +  S2         ⇒  C5nH8n-2S2

Do chứa 2% S nên 64/(68n+62)=0,02 ⇒ n=46.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...