Cao su buna được sản xuất từ gỗ chứa 50% xenlulozơ theo sơ đồ:

Xenlulozơ glucozơ etanol buta-1,3-đien CSBN

Hiệu suất của 4 giai đoạn lần lượt là 60%, 80%, 75% và 100%. Để sản xuất 1,0 tấn CSBN cần bao nhiêu tấn gỗ?

A.

16,67.

B.

16,2.

C.

8,1.

D.

8,33.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...