Cao su buna được sản xuất từ gỗ chứa 50% xenlulozơ theo sơ đồ:

Xenlulozơ glucozơ etanol buta-1,3-đien CSBN

Hiệu suất của 4 giai đoạn lần lượt là 60%, 80%, 75% và 100%. Để sản xuất 1,0 tấn CSBN cần bao nhiêu tấn gỗ?

A.

16,67.

B.

16,2.

C.

8,1.

D.

8,33.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

16,67

Ta có sơ đồ:

(C6H10O5)n  C6H12O6 2C2H5OH  CH2=CH-CH=CH2  (CH2-CH=CH=CH2)n

                60%           80%           75%                        100%

Vậy hiệu suất chung để từ tinh bột điều chế ra cao su buna là: 60%.80%.75%.100%= 36%.

nCSBN=1/54 mol. Suy ra nXenlulozơ= 1/54 : 0,36 = 0,05144 mol.

 lượng xenlulozơ cần dùng là: 0,05144 . 162 = 8,33 (tấn).

Lượng gỗ cần dùng là 8,33 × 100 : 50 = 16,67 (tấn).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...