Cảnh quan đới rừng gió mùa cận xích đạo nằm trong khu vực nào sau đây?

A.

Từ vĩ tuyến 160B trở ra.

B.

Khu vực Tây Nguyên.

C.

Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

D.

Từ vĩ tuyên 160B trở vào.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Từ vĩ tuyên 160B trở vào.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...