Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O và bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 8% để điều chế được 560 gam dung dịch CuSO4 16%?

A.

80 gam CuSO4.5H2O và 480 gam dung dịch CuSO4 8%.

B.

60 gam CuSO4.5H2O và 500 gam dung dịch CuSO4 8%.

C.

100 gam CuSO4.5H2O và 460 gam dung dịch CuSO4 8%.

D.

120 gam CuSO4.5H2O và 440 gam dung dịch CuSO4 8%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

80 gam CuSO4.5H2O và 480 gam dung dịch CuSO4 8%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...