Cách viết nào sau đây có nghĩa?

A.

(-)0

B.

(-3)

C.

00

D.

0-2

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Trong các cách viết đã cho, chỉ có cách viết (-)0  nghĩa.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...