Cách viết nào sau đây có nghĩa?

A.

(-)0

B.

(-3)

C.

00

D.

0-2

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Trong các cách viết đã cho, chỉ có cách viết (-)0  nghĩa.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...