Cách mạng tháng Tám thắng lợi trên thực tế nhân dân ta giành chính quyền từ tay kẻ thù nào?

A.

Pháp – Nhật và bọn phong kiến tay sai

B.

Nhật và bọn phong kiến tay sai

C.

Bọn phong kiến

D.

Tất cả đều đúng

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...