“Cách mạng đã lấy từ tay địa chủ 81 vạn ha ruộng đất, 10 vạn trâu bò, 2 triệu nông cụ chia cho nông dân nghèo”. Đó là kết quả của thời kì nào?

A.

Cải tạo xã hội chủ nghĩa.

B.

Khôi phục kinh tế.

C.

Cải cách ruộng đất (1953-1956).

D.

Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cải cách ruộng đất (1953-1956).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...