Cách li có vai trò nào sau đây trong tiến hóa?

A.

Ổn định thành phần kiểu gen trong quần thể.

B.

Ngăn cản sự giao phối tự do, tăng cường sự phân hóa kiểu gen so với quần thể gốc.

C.

Làm cho tần số tương đối các alen trong quần thể duy trì không đổi.

D.

Làm cho tần số kiểu hình của quần thể được ổn định.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ngăn cản sự giao phối tự do, tăng cường sự phân hóa kiểu gen so với quần thể gốc.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...