Cách li có vai trò nào sau đây trong tiến hóa?

A.

Ổn định thành phần kiểu gen trong quần thể.

B.

Ngăn cản sự giao phối tự do, tăng cường sự phân hóa kiểu gen so với quần thể gốc.

C.

Làm cho tần số tương đối các alen trong quần thể duy trì không đổi.

D.

Làm cho tần số kiểu hình của quần thể được ổn định.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ngăn cản sự giao phối tự do, tăng cường sự phân hóa kiểu gen so với quần thể gốc.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...