Cách giải nghĩa nào sau đây đúng với từ văn hiến trong câu “Như nước Đại Việt ta từ trước- Vốn xưng nền văn hiến đã lâu”?

A.

Văn chương, chữ nghĩa.

B.

Văn hoá nói chung.

C.

Người hiền tài.

D.

Truyền thống văn hoá lâu đời tốt đẹp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...