Các giai cấp nào mới ra đời do hậu quả của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam?

A.

Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc

B.

Tiểu tư sản, tư sản.

C.

Công nhân, tư sản dân tộc, địa chủ phong kiến

D.

Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc, tiểu tư sản, địa chủ phong kiến

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất công nhân Việt Nam đã trở thành một giai cấp trong xã hội, còn tư sản và tiểu tư sản mới chỉ là những tầng lớp. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần 2 khi đó tư sản và tiểu tư sản mới trở thành những giai cấp trong xã hội. Nông dân và địa chủ phong kiến những giai cấp của chế độ phong kiến và vẫn tiếp tục duy trì sự tồn tại.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...