Các vật rắn gồm có hai loại: Vật rắn kết tinh và vật rắn vô định hình. Nếu vật rắn kết tinh thành một tinh thể duy nhất, ta gọi nó là đơn tinh thể. Nếu nó kết tinh thành nhiều tinh thể nhỏ thì nó gọi là đa tinh thể. Có thể phân biệt vật kết tinh và vật vô định hình thông qua tính chất sau đây?

A.

Nhìn bề ngoài, nếu vật không có dạng hình học đều đặn thì đó là vật vô định hình.

B.

Nếu tính chất vật lí của vật đẳng hướng thì đó là vật vô định hình.

C.

Nếu vật không nóng chảy ở một nhiệt độ xác định thì đó là vật vô định hình.

D.

Nếu vật có thể nặn thành các dạng tùy ý thì đó là vật vô định hình.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nếu vật không nóng chảy ở một nhiệt độ xác định thì đó là vật vô định hình.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...