Các ủy ban kháng chiến hành chính thực hiện nhiệm vụ gì?

A.

Nhiệm vụ kháng chiến.

B.

Nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc

C.

Nhiệm vụ kiến quốc

D.

Nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...