Các ủy ban kháng chiến hành chính thực hiện nhiệm vụ gì?

A.

Nhiệm vụ kháng chiến.

B.

Nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc

C.

Nhiệm vụ kiến quốc

D.

Nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...