Các tờ báo Hữu thanh, Tiếng dân, Đông P háp thời báo, Thực nghiệp dân báo của ai?

A.

Tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì.

B.

Tư sản Việt Nam.

C.

Địa chủ và tư sản Việt Nam

D.

Tiểu tư sản.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...