Các tờ báo Hữu thanh, Tiếng dân, Đông P háp thời báo, Thực nghiệp dân báo của ai?

A.

Tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì.

B.

Tư sản Việt Nam.

C.

Địa chủ và tư sản Việt Nam

D.

Tiểu tư sản.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tiểu tư sản.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...