Các quy luật di truyền phản ánh điều gì?

A.

Cơ sở tế bào học giải thích kết quả trong các thí nghiệm của mỗi định luật.

B.

Xu hướng tất yếu về sự biểu hiện tính trạng ở các thế hệ con, cháu.

C.

Tỉ lệ phân li kiểu hình trong mỗi định luật.

D.

Nội dung các định luật và các điều kiện kèm theo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Xu hướng tất yếu về sự biểu hiện tính trạng ở các thế hệ con, cháu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...