Các quần thể hay nhóm quần thể của loài có thể phân bố gián đoạn hay liên tục tạo thành đơn vị cấu trúc nào?

A.

Các nòi sinh học của một quần thể.

B.

Các nòi trong một loài.

C.

Các nòi địa lí trong một khu phân bố.

D.

Các nòi trong một chi.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...