Các phương trình phản ứng nào sau đây chứng minh Al(OH)3 là chất lưỡng tính?

A.

Al(OH)3 + 3HCl  AlCl3 + 3H2O

2Al(OH)3  Al2O3+ 3H2O

B.

Al(OH)3 + NaOH  NaAlO3 + H2O

2Al(OH)3  Al2O3+ 3H2O

C.

Al(OH)3 + 3HCl  AlCl3 + 3H2O

2Al(OH)+ 3H2SO Al2(SO4)3 + 6H2O

D.

Al(OH)3 + 3HCl  AlCl3 + 3H2O

Al(OH)3 + NaOH  NaAlO3 + H2O

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...