Các phương trình phản ứng nào sau đây chứng minh Al(OH)3 là chất lưỡng tính?

A.

Al(OH)3 + 3HCl  AlCl3 + 3H2O

2Al(OH)3  Al2O3+ 3H2O

B.

Al(OH)3 + NaOH  NaAlO3 + H2O

2Al(OH)3  Al2O3+ 3H2O

C.

Al(OH)3 + 3HCl  AlCl3 + 3H2O

2Al(OH)+ 3H2SO Al2(SO4)3 + 6H2O

D.

Al(OH)3 + 3HCl  AlCl3 + 3H2O

Al(OH)3 + NaOH  NaAlO3 + H2O

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Al(OH)3 + 3HCl  AlCl3 + 3H2O

Al(OH)3 + NaOH  NaAlO3 + H2O

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...