Các nước Tây Âu những năm sau chiến tranh có cơ hội khôi phục và phát triển kinh tế nhờ vào yếu tố nào?

A.

Các khoản bồi thường của các nước phát xít chiến bại.

B.

Chính sách viện trợ của Mĩ thông qua kế hoạch Mác-san.

C.

Quay trở lại bóc lột các nước thuộc địa cũ.

D.

Chương trình viện trợ của Liên Hợp Quốc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chính sách viện trợ của Mĩ thông qua kế hoạch Mác-san.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...