Các nước Tây Âu những năm sau chiến tranh có cơ hội khôi phục và phát triển kinh tế nhờ vào yếu tố nào?

A.

Các khoản bồi thường của các nước phát xít chiến bại.

B.

Chính sách viện trợ của Mĩ thông qua kế hoạch Mác-san.

C.

Quay trở lại bóc lột các nước thuộc địa cũ.

D.

Chương trình viện trợ của Liên Hợp Quốc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chính sách viện trợ của Mĩ thông qua kế hoạch Mác-san.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...