Các nước Đông Dương chuyển sang kinh tế thị trường thời gian nào?

A.

Những năm 80.

B.

Những năm 90.

C.

Những năm 80 - 90.

D.

Cuối những năm 80.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Những năm 80 - 90.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...