Các nước Đông Dương chuyển sang kinh tế thị trường thời gian nào?

A.

Những năm 80.

B.

Những năm 90.

C.

Những năm 80 - 90.

D.

Cuối những năm 80.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...