Các nước Đông Âu tiến hành cách mạng dân chủ nhân dân trong thời gian nào?

A.

Những năm 1945 - 1949.

B.

Những năm 1946 - 1949.

C.

Những năm 1948 — 1950.

D.

Những năm 1948 - 1949

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...