Các nước Đông Âu tiến hành cách mạng dân chủ nhân dân trong thời gian nào?

A.

Những năm 1945 - 1949.

B.

Những năm 1946 - 1949.

C.

Những năm 1948 — 1950.

D.

Những năm 1948 - 1949

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Những năm 1945 - 1949.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...