Các nhiễm sắc thể kép không tách qua tâm động và mỗi nhiễm sắc thể kép trong cặp tương đồng phân li ngẫu nhiên về một cực tế bào. Hoạt động nói trên của nhiễm sắc thể xảy ra ở

A.

kì sau của nguyên phân.

B.

kì sau của giảm phân II.

C.

kì cuối của giảm phân I.

D.

kì sau của giảm phân I.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...