Các nhiễm sắc thể kép không tách qua tâm động và mỗi nhiễm sắc thể kép trong cặp tương đồng phân li ngẫu nhiên về một cực tế bào. Hoạt động nói trên của nhiễm sắc thể xảy ra ở

A.

kì sau của nguyên phân.

B.

kì sau của giảm phân II.

C.

kì cuối của giảm phân I.

D.

kì sau của giảm phân I.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Kì sau của giảm phân I.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...