Các nhân tố sinh thái tác động như thế nào đến sinh vật?

A.

các nhân tố sinh thái tác động luôn đồng đều lên sinh vật.

B.

các nhân tố sinh thái tác động không đồng đều lên sinh vật.

C.

có nhân tố sinh thái là cực thuận với mọi hoạt động sinh lí của sinh vật.

D.

nhân tố sinh thái tác động lên sinh vật ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau luôn giống nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

các nhân tố sinh thái tác động không đồng đều lên sinh vật.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...