Các nhân tố sinh học (biến dị, di truyền, chọn lọc tự nhiên) đã đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu của quá trình phát sinh loài người. Giai đoạn hiện nay các nhân tố này có vai trò đối với sự tiến hóa của loài người:

A.

các nhân tố sinh học hiện không còn phát huy tác dụng đối với loài người nữa.

B.

các nhân tố sinh học hiện vẫn còn phát huy tác dụng đối với loài người.

C.

các nhân tố sinh học hiện vẫn còn phát huy tác dụng đối với loài người nhưng không còn vai trò chủ yếu.

D.

các nhân tố sinh học và nhân tố xã hội vẫn tác động vào xã hội loài người với vai trò ngang nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

các nhân tố sinh học hiện vẫn còn phát huy tác dụng đối với loài người nhưng không còn vai trò chủ yếu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...