Các nhân tố nào sau đây cùng với mối quan hệ của nó, tham gia quá trình hình thành loài mới?

A.

Biến dị, di truyền, chọn lọc tự nhiên, phân li tính trạng.

B.

Đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên, phân li tính trạng.

C.

Biến dị, giao phối, chọn lọc tự nhiên, các cơ chế cách li.

D.

Đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên, các cơ chế cách li.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên, các cơ chế cách li.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...